CAA-N 2023

Konferansen i 2023 ble avholdt i Bergen 8. november som et samarbeid mellom Universitetsmuseet ved Universitetet i Berge, Kulturhistorisk Museum og forskergruppa INTER-Action ved Universitetet i Oslo. CAA-Sverige stilte med en stor delegasjon, og hadde sitt årsmøte parallelt med det norske.

Program og sammendrag

Organising mass-production 3d data: Workflows for new datatypes
Hallvard R. Indgjerd og Alexis Pantos, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

The Museum of Cultural History has a long history with 3D documentation in heritage. Data types range from CT scan data and high resolution structured light scanning to aerial photogrammetry and LiDAR.  This data has mostly been small volume in comparison to the other data handled during the running of the museum. Until recently. 3D data acquisition has undergone a rapid democratisation with previously cumbersome and expensive technology miniaturized into handheld devices. In parallel with this there has been a massive upwell of the amount of 3D data, the variety of the data types and the producers and consumers of this data. To cope with these changes the museum has begun developing its storage and dissemination solutions to handle large-scale data in accordance with FAIR principles. This has included the recent BiTFROST online repository, but also redevelopment of the approach to 3D data storage and archiving. Developing a structure of the archive in such a way that it serves the audiences the museum hopes to serve, satisfy the goals of long term data storage while still affording the flexibility and granularity and interoperability with the museums other data systems has proved to be a non-trivial. This talk gives a short overview of the work, a frank discussion of some of the problems we’re encountering and some of the possible solutions and workarounds we are working towards.

Bruk av 3D-modellering og VR i bevaring av immateriell Kulturarv
Ane Camilla Helgesen, arkeolog, Per Kristian Faldet, 3D Scan Design

Deltakere i prosjektet er Ane Camilla Helgesen (arkeolog) og Per Kristian Faldet (eier 3D Scan Design). Bakgrunnen for arbeidet var felles interesse og bekymring for tradisjonsbåter og naust som ligger eksponert for vær og vind uten tilsyn og dermed står i fare for å ødelegges. Da UNESCO skrev klinkbygde båter inn i sitt bevaringsprogram i 2022, ble det ytterligere aktuelt å samle inn og vise mangfoldet i dette materialet. Immateriell kulturarv er en viktig og tidvis vanskelig del av kulturminnene å samle inn og for museer og båtsamlinger er selve materialet stort og uhåndterlig. Vi var ute etter å finne en måte å samle inn denne kunnskapen på.

Ved bruk av dels egenutviklede og optimaliserte teknikker innen fotogrammetri ønsket vi å produsere nøyaktige 3D-modeller av tradisjonsbåter. Ved å deretter videreutvikle disse modellene til VR-modeller, ville vi undersøke om ytterligere informasjon enkelt kunne hentes ut. I vårt materiale er det snakk om å dokumentere den immaterielle kulturarven – materialbruk, byggeteknikk, bruk av verktøy og lignende – alt som kan si noe om byggeteknikk og bruken av båtene. Vi ønsket å oppnå at en båtbygger kunne gå inn i VR-modellen og fingranske detaljer om både materialer, malingslag, høvelspor og merker etter verktøy brukt i båtbyggingen.

To ulike tradisjonsbåter fra nord-vestlandet ble dokumentert ved hjelp av denne metoden. Som 2D-modeller alene er forskjellene mindre distinkt. Ved å derimot stille de to båtene ved siden av hverandre i VR kom ulikhetene i form, størrelse og materialer tydelig frem. Resultatene ble vist frem i forbindelse med Norsk Maritimt Museums Tradisjonsbåtprosjekt, der flere museer og båtsamlinger var representert. Det ble der tydelig demonstrert hvor detaljert og opplysende denne metoden potensielt kan være. I tillegg dokumenterte vi en del tilfar med samme metode, for å kunne gi et helhetlig bilde av “funn”stedet.

Resultatene og de positive tilbakemeldingene gjør at vi fortsetter å videreutvikle metoden til å gjelde også annen immateriell kulturarv, og vi jobber nå videre med å overføre denne metoden til andre kulturhistoriske gjenstander – blant annet i et samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

En sammensetning av 3D dokumentasjon gjennom 10 års utgraving i Gamlebyen Oslo
Jani Causevic, NIKU

Gjennom de siste 10 årenes utgraving av middelalderbyen Oslo, har NIKUs arkeologer dokumentert de arkeologiske utgravingene både gjennom laserskanninger og fotogrammetri. Disse modellene har blitt brukt aktivt i felt, for å finne løsninger på kompliserte graveforhold og dokumentere den enestående godt bevarte arkeologien for ettertiden. Dette har produsert hundrevis av modeller, og gjennom bruk av nye programvarer er det mulig å sammenstille alle modellene i et og samme prosjekt. Dette er noe som ikke har vært mulig tidligere med så mange modeller, som gir oss en unik mulighet til å se middelalderbyen Oslo fra mange av våre utgravinger gjennom et prosjekt. Detter er ikke bare en ypperlig mulighet til å formidle all arkeologien vi har dokumentert, men gir oss muligheten til å se på de arkeologiske utgravingene gjennom nye verktøy

Inngrepsfrie metoder på historisk kjente setervoller – nyttige verktøy?
Kristoffer Dahle, Møre og Romsdal fylkeskommune

Seterbruket har de siste tiårene vært et lite utforsket felt innenfor norsk arkeologi. Setrene faller gjerne mellom to stoler – bade mellom arkeologi og bygningsvern, og mellom innmarksarkeologi og utmarksarkeologi. Vern av setrene som nyere kulturmiljø hindrer gjerne større utbygging og arkeologiske undersøkelser, og det er også et spørsmål om vi har adekvate metoder til å fange opp den tidligste bruken av disse anleggene. Det er følgelig funnet få spor etter seterbruk fra forhistorisk tid og middelalder.

I mitt PhD-prosjekt har jeg undersøkt fem seteranlegg i Møre og Romsdal med ulike inngrepsfrie metoder (lidar, fotogrammetri, termisk kamera, magnetisk susceptibilitet, magnetometer, og georadar), i håp om å kunne påvise spor etter tidlige bygninger og andre strukturer skjult under setervollene. Anleggene viser et stort spenn, fra flate og godt skjøttede «innmarksområder» til lokaliteter som både er kuperte og overgrodde. Resultatene fra disse undersøkelsene, samt fra den påfølgende prøvesjaktingen, vil bli presentert, og jeg vil også komme med et forslag til hvordan inngrepsfrie metoder kan implementeres i forvaltningen av historisk kjente seterlokaliteter.

ADED – samling og deling av utgravningsinformasjon
Steinar Kristensen, Magne Samdal, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo           

Swedigarch QGIS-plugin för export och analys av Intrasis-data
Daniel Löwenborg, Kicki Martinelle, Sakarias Lindgren och Vasiliki Tsoumari, Uppsala universitet

Inom den nya nationella infrastrukturen för digital arkeologi i Sverige, Swedigarch, har vi, i samarbete med Arkeologerna/SHM, tagit fram ett plugin till QGIS som underlättar att exportera data från enskilda projekt och återanvända dessa i QGIS. Pluginet kopplar upp sig mot PostgreSQL-servern där Intrasis-projekt sparas, och har funktioner för att exportera enskilda eller samtliga projekt i GeoPackage-format samt som CSV. Exportfunktionen transformerar innehållet till ett antal lager och skapar relationssamband för dessa som sparas i GPKG-filen, vilket gör att relationerna på en grundläggande nivå etableras direkt när filen öppnas i QGIS. För att komma åt mer information kring relationer och för att enkelt kunna arbeta med olika kategorier av subklasser finns funktioner i pluginet som underlättar detta. Det gör det möjligt att effektivt arbeta med innehållet i olika projekt, även om innehåll och struktur på Intrasis-projekten kan variera avsevärt. Swedigarch-pluginet ska publiceras i QGIS-repository under november 2023.

Framöver kommer Swedigarch att arbeta med att skapa ett aggregerat lager med grundläggande geodata från alla tillgängliga undersökningar, såväl från Intrasis som från annat håll, för att möjliggöra synteser och regionala översikter av resultaten från undersökningar i Sverige.

Nyheter i neste versjon av Intrasis
Jane Jansen, Arkeologerna

UniMus:Kultur – ny gjenstandsbase for arkeologi
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo       

Comments are closed.